Algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht
  geeft aan EQUI SPIRIT
  1.2. Partijen: Opdrachtgever en EQUI SPIRIT
  1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door EQUI SPIRIT
  aangeboden diensten
  1.4. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één
  bedrijf of instantie
  1.5. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens
  de geaccordeerde offerte aanvangt.
 2. Toepassing
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
  waarbij EQUI SPIRIT partij is.
  2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een
  training of opleiding schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van
  deze Algemene Voorwaarden bekend.
  2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de
  overeenkomst met EQUI SPIRIT, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever
  en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de
  derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of
  Deelnemer.
 3. Geheimhouding
  3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens
  en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst
  en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
  3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede
  de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
  3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd
  van een overeenkomst als na afloop daarvan.
 4. Totstandkoming van
  de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en EQUI SPIRIT

  4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en EQUI SPIRIT komt
  tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte EQUI
  SPIRIT heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online
  aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.
  4.2 In geval van opleidingen, bijscholingen en cursussen zal tussen Deelnemer
  en EQUI SPIRIT eerst een intake gesprek plaatsvinden. Op basis van het intakegesprek
  bepaalt EQUI SPIRIT of Deelnemer is toegelaten tot de betreffende opleiding,
  bijscholing of cursus. Daarna volgt inschrijving volgens de onder 4.1 vermelde
  voorwaarden.
  4.3 Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het
  recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.


 5. Annulering door
  Opdrachtgever en/of Deelnemer
  5.1 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor
  een Bedrijfstraining, persoonlijke coaching, opleiding of andere dienst
  annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
  -Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is
  50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan EQUI SPIRIT en
  ontvangt hiervoor een factuur.
  -Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of
  Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan EQUI
  SPIRIT en ontvangt hiervoor een factuur.
  -Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever
  en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd
  aan EQUI SPIRIT en ontvangt hiervoor een factuur.
  -Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer
  is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan EQUI SPIRIT en
  ontvangt hiervoor een factuur.
  5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere
  schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
  5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor EQUI SPIRIT kosten
  aan derden met zich meebrengt dan is EQUI SPIRIT gerechtigd deze bij
  Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.
  5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt, slechts
  een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet,
  bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
  5.5 Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van
  Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in
  het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering
door EQUI SPIRIT

6.1 EQUI SPIRIT kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte
van de paardencoach, de docent en/of de paarden als in redelijkheid geen
gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de
verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.
6.2 EQUI SPIRIT kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers
niet is behaald.
6.3 EQUI SPIRIT is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de
overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen
wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de
door EQUI SPIRIT gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins
zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst
niet kan worden gevergd van EQUI SPIRIT.
6.4 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever en/of
Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7.
Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is EQUI SPIRIT bevoegd
derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee
verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen
partijen afgesproken.
7.3 EQUI SPIRIT staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door EQUI
SPIRIT ingeschakelde hulppersonen.

8.
Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag
dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan EQUI SPIRIT betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde
betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is EQUI
SPIRIT niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten
voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en
maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit
in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overschrijving
aan EQUI SPIRIT voor bedrijven of via betaling in contant of mobile banking
voor particuliere klanten.                                                                                                                                                                                                                

 

9.

Aansprakelijkheid
9.1 Deelname aan activiteiten van EQUI SPIRIT geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van EQUI SPIRIT reikt niet verder dan het door
Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.
9.3 EQUI SPIRIT is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de
branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder
apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en
voertuigen veroorzaakt is EQUI SPIRIT niet aansprakelijk tenzij de schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van EQUI SPIRIT.
9.5 EQUI SPIRIT is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of
wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige
hoedanigheid van of omstandigheid in een aan EQUI SPIRIT ter beschikking
staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart EQUI SPIRIT voor aanspraken van
derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door
EQUI SPIRIT is uitgesloten.

10.
Trainingsmaterialen/ Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door EQUI SPIRIT geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en
beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen,
filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, e-books, podcasts,
presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze
zaken, intellectueel eigendom van EQUI SPIRIT.
10.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUI
SPIRIT is het Opdrachtgever en/of Deelnemer en/of Docent niet toegestaan deze
materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze
dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUI
SPIRIT is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te
gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
10.3 De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die
voortkomen uit de werkzaamheden van EQUI SPIRIT berusten uitsluitend bij EQUI
SPIRIT.
10.4 Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de
door EQUI SPIRIT geleden schade in de ruimste zin des woorden – waarvan niet
uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.5 Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de training en
mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken
zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUI
SPIRIT.

11.
Klachten
11.1 Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij EQUI SPIRIT binnen
8 dagen.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EQUI SPIRIT, nadat
de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij EQUI SPIRIT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en
worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door EQUI SPIRIT
binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord
kan verwachten.
11.4. EQUI SPIRIT stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de
bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, en ook van de
eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
11.5 Het bepaalde in 11.4 is eveneens van toepassing op degene tegen wiens
gedraging de klacht zich richt.
11.6 EQUI SPIRIT gaat ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen
passende oplossing komt voor de klacht.

12.
Geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en EQUI SPIRIT
waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Belgisch recht van
toepassing.
12.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit
de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en EQUI SPIRIT gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter
van de vestigingsplaats van EQUI SPIRIT bevoegd zijn.
12.3 In beginsel gaat EQUI SPIRIT ervanuit, dat er in goed overleg een voor
beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

13.
Communicatie
13.1 Communicatie en contact met EQUI SPIRIT betreffende algemene zaken,
administratieve zaken of opleidingen kan geschieden via telefoon, e-mail of
schriftelijk.
13.2 EQUI SPIRIT streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op
voicemail en e-mail. Brieven worden binnen maximaal één week beantwoord.
13.3 Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste
manier beantwoord te worden zal de reactietijd langer kunnen zijn. In dit geval
zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een
termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.